Thứ sáu, 30/08/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Linux, Lighttpd, MySQL và PHP5 (LLMP Stack) trên CentOS 6

Lighttpd là một web server open-souce ban đầu được viết bởi Jan Kneschke để thay thế cho Apache, nó có bộ nhớ thấp và nhiều trang web như YouTube và Wikimedia chạy các server Lighttpd.

MySQL là một giải pháp database phổ biến để sử dụng trong các ứng dụng web (chẳng hạn như WordPress) và thường được kết hợp với ngôn ngữ kịch bản phía server , PHP.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước cần thiết để cài đặt Lighttpd, PHP và MySQL trên CentOs 6 để bạn có thể cài đặt và chạy với VPS của bạn .

Giả định

Các bước trong hướng dẫn này yêu cầu user phải có quyền root. Bạn có thể xem cách cài đặt điều đó trong Hướng dẫn cài đặt server ban đầu .

Bước một - Yêu cầu

Cập nhật hệ thống của bạn:

sudo yum update

Bạn cần cài đặt wget, một gói để truy xuất file bằng HTTP, HTTPS và FTP:

sudo yum install wget

Lưu ý lệnh bắt đầu bằng "sudo". Điều này sẽ cho phép bạn chạy các hướng dẫn với quyền root.

Bước hai - Cài đặt MySQL

Để cài đặt MySQL, hãy đăng nhập vào VPS của bạn và nhập:

sudo yum install mysql-server

Tạo một liên kết khởi động hệ thống cho MySQL để cho phép các dịch vụ chạy khi khởi động:

sudo chkconfig --levels 235 mysqld on

Điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bạn nên xác minh server MySQL đang chạy, nếu không, bạn sẽ gặp lỗi MySQL ERROR 2002 (HY000) khi thực hiện lệnh mysql_secure_installation:

sudo service mysqld status

Nếu VPS không chạy, hãy gõ:

sudo service mysqld start

Tạo password cho root user MySQL và thực hiện một số cấu hình ban đầu:

sudo mysql_secure_installation Enter current password for root (enter for none):_

Vì password root MySQL chưa được cấu hình , ta có thể chỉ cần nhấn ENTER và tiếp tục quá trình cài đặt MySQL:

Set root password? [Y/n] y New password: SQL.ROOT.PASSWORD.EXAMPLE Re-enter new password: SQL.ROOT.PASSWORD.EXAMPLE Remove anonymous users? [Y/n] y Disallow root login remotely? [Y/n] y Remove test database and access to it? [Y/n] y Reload privilege tables now? [Y/n] y

Bước 3 - Cài đặt Lighttpd

Lighttpd và PHP-FPM không được hỗ trợ từ các kho CentOS chính thức, hãy tiếp tục và thêm Remi RPM và các kho EPEL vào CentOS:
sudo rpm --import https://fedoraproject.org/static/0608B895.txt sudo wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm sudo rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

Sau đó chạy lệnh sau để cài đặt Lighttpd:

sudo yum install lighttpd

Tạo liên kết khởi động hệ thống cho Lighttpd để cho phép dịch vụ chạy khi khởi động:

sudo chkconfig --levels 235 lighttpd on

Khởi động dịch vụ và kiểm tra xem nó có đang chạy không:

sudo service lighttpd start sudo service lighttpd status

Mở trình duyệt của bạn và nhập địa chỉ IP của VPS của bạn là http://123.456.789.10 , bạn có thể chạy lệnh sau để tiết lộ địa chỉ IP của VPS:

ifconfig

Trang chào mừng Lighttpd sẽ được hiển thị:

Các lỗi điển hình - Khắc phục sự cố Lighttpd

LỖI 1: Lighttpd không khởi động được: "socket không thành công: Họ địa chỉ không được giao thức hỗ trợ" hoặc "chỉ sử dụng server.use-ipv6 cho tên server , không phải không có server.bind ..." , hãy mở Lighttpd.conf:

sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

Và vô hiệu hóa IPv6:

## server.use-ipv6 = "disable" ##

LỖI 2: Cảnh báo "không thể có nhiều kết nối hơn fds / 2: 1024 1024" , hãy mở Lighttpd.conf:

sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

Uncomment # server.max-fds = 2048 :

## server.max-fds = 2048 ##

Khởi động lại Lighttpd:

sudo service lighttpd restart Stopping lighttpd [OK] Starting lighttpd [OK]

Bước 4 - Cài đặt PHP

Cài đặt PHP5 (FPM):

sudo yum install php-fpm lighttpd-fastcgi

Mở www.conf:

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Thêm lighttpd vào user và group :

; Unix user/group of processes ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group ;    will be used. user = lighttpd ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir. group = lighttpd
Tạo một liên kết khởi động hệ thống cho PHP-FPM để cho phép dịch vụ chạy khi khởi động:
sudo chkconfig --levels 235 php-fpm on

Khởi động dịch vụ và kiểm tra xem nó có đang chạy không:

sudo service php-fpm start sudo service php-fpm status

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, ta phải kích hoạt PHP5 trong Lighttpd. Hãy tìm file php.ini của bạn:

sudo nano /etc/php.ini

Và bỏ comment bắt buộc:

; cgi.fix_pathinfo=1 ;

Mở fastcgi.conf:

sudo nano /etc/lighttpd/modules.conf

Và bỏ comment này:

## include "conf.d/fastcgi.conf" ##

Mở fastcgi.conf

sudo nano /etc/lighttpd/conf.d/fastcgi.conf

và thêm các dòng sau:

## for the php-num-procs example it means you will get 17*5 = 85 php ## processes. you always should need this high number for your very ## busy sites. And if you have a lot of RAM. :) ## ADD YOUR LINES HERE fastcgi.server += ( ".php" =>     ((         "host" => "127.0.0.1",         "port" => "9000",         "broken-scriptfilename" => "enable"     )) ) ## GOOD JOB #fastcgi.server = ( ".php" =>

Cài đặt module MySQL PHP:

sudo yum install php-mysql
Khởi động lại Lighttpd và PHP-FPM:
sudo service php-fpm restart sudo service lighttpd restart

Bước sáu (Tùy chọn) - Kiểm tra PHP bằng cách sử dụng info.php

Tạo info.php:

sudo nano /var/www/lighttpd/info.php

Thêm các dòng sau:

<?php phpinfo(); ?>

Mở trình duyệt của bạn và truy cập vào địa chỉ IP của server http://123.456.789.10/info.php. Ta có thể thấy rằng PHP đang hoạt động thông qua FPM / FastCGI:

Và module MySQL được liệt kê, do đó hoạt động:

Và đó là tất cả; Xin chúc mừng!


Tags:

Các tin liên quan

Cách sử dụng Top, Netstat, Du và các công cụ khác để giám sát tài nguyên server
2013-08-26
So sánh server Django: server phát triển, Mod_WSGI, uWSGI và Gunicorn
2013-08-19
Giới thiệu khái niệm cơ bản về Linux
2013-08-16
Cách sử dụng SFTP để truyền tệp an toàn bằng server từ xa
2013-08-13
Cách thiết lập server Git riêng trên VPS
2013-08-02
Cách cài đặt và cấu hình firewall server cấu hình (CSF) trên Ubuntu
2013-07-29
Kiến thức cơ bản về quyền của Linux và cách sử dụng Umask trên VPS
2013-07-10
Cách bảo mật server cloud chống lại SQL Injection
2013-07-05
Cài đặt và sử dụng Vim Text Editor trên Cloud Server
2013-07-03
Cách cài đặt Zend Server 6 trên VPS CentOS 6.4
2013-07-03