Thứ năm, 24/04/2014 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu 14.04

Đến đây, WordPress là CMS (hệ thống quản lý nội dung) phổ biến nhất trên internet. Nó cho phép bạn dễ dàng cài đặt các blog và trang web linh hoạt trên phần backend MySQL với PHP processor . WordPress đã được sử dụng một cách đáng kinh ngạc và là một lựa chọn tuyệt vời để cài đặt và chạy một trang web một cách nhanh chóng.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ tập trung vào việc cài đặt version WordPress với web server Apache trên Ubuntu 14.04.

Yêu cầu

Trước khi bạn bắt đầu hướng dẫn này, có một số bước quan trọng mà bạn cần phải hoàn thành trên server của bạn .

Ta sẽ tiến hành các bước này với quyền là user không phải root với các quyền sudo, vì vậy bạn cần phải có sẵn một quyền . Bạn có thể tìm hiểu cách tạo user có quyền sudo theo các bước 1-4 trong hướng dẫn cài đặt server ban đầu Ubuntu 14.04 của ta .

Ngoài ra, bạn cần phải cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL và PHP) trên version VPS của bạn . Nếu bạn chưa cài đặt và cấu hình các thành phần này, bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách cài đặt LAMP trên Ubuntu 14.04 .

Khi bạn hoàn thành các bước này, bạn có thể tiếp tục với hướng dẫn này.

Bước một - Tạo Database MySQL và User cho WordPress

Bước đầu tiên mà ta sẽ thực hiện là một bước chuẩn bị. WordPress sử dụng database quan hệ để quản lý và lưu trữ thông tin user và trang web.

Ta đã cài đặt MySQL, có thể cung cấp chức năng này, nhưng ta cần tạo database và user để WordPress làm việc.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào account root (quản trị) MySQL bằng cách ra lệnh sau:

mysql -u root -p 

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password bạn đã đặt cho account root MySQL khi cài đặt . Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một dấu nhắc lệnh MySQL.

Đầu tiên, ta có thể tạo một database riêng mà WordPress có thể kiểm soát. Bạn có thể đặt tùy ý , nhưng tôi sẽ gọi nó là wordpress vì nó mang tính mô tả và đơn giản. Nhập lệnh này để tạo database :

<pre>
TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU <span class = “highlight”> wordpress </span>;
</pre>

Mọi câu lệnh MySQL phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;), vì vậy hãy kiểm tra đảm bảo rằng điều này có sẵn nếu bạn đang gặp sự cố nào .

Tiếp theo, ta sẽ tạo một account user MySQL riêng biệt mà ta sẽ sử dụng riêng để hoạt động trên database mới của bạn . Tạo database và account một chức năng là một ý tưởng hay từ quan điểm quản lý và bảo mật.

Tôi sẽ gọi điện cho account mới mà tôi đang làm wordpressuser và sẽ gán cho nó một password của password . Bạn chắc chắn nên thay đổi password cho cài đặt của bạn và có thể đặt tên user bạn muốn . Đây là lệnh bạn cần để tạo user :

<pre>
TẠO NGƯỜI DÙNG <span class = “highlight”> wordpressuser </span> @localhost ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI '<span class = “highlight”> password </span>';
</pre>

Đến đây, bạn có một database và một account user , mỗi account được tạo riêng cho WordPress. Tuy nhiên, hai thành phần này chưa có mối quan hệ nào. User không có quyền truy cập vào database .

Hãy khắc phục điều đó bằng cách cấp quyền truy cập account user vào database của ta bằng lệnh sau:

<pre>
CẤP TẤT CẢ CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN <span class = “highlight”> wordpress </span>. * ĐẾN <span class = “highlight”> wordpressuser </span> @localhost;
</pre>

Bây giờ user có quyền truy cập vào database . Ta cần xóa các quyền để version hiện tại của MySQL biết về những thay đổi quyền gần đây mà ta đã thực hiện:

FLUSH PRIVILEGES; 

Bây giờ ta đã sẵn sàng. Ta có thể thoát khỏi dấu nhắc MySQL bằng lệnh :

exit 

Đến đây bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh thông thường của bạn .

Bước hai - Download WordPress

Tiếp theo, ta sẽ download các file WordPress thực tế từ trang web của dự án.

May mắn là group WordPress luôn liên kết version ổn định mới nhất của phần mềm của họ với cùng một URL, vì vậy ta có thể nhận được version WordPress cập nhật nhất bằng lệnh vào:

cd ~ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz 

Thao tác này sẽ download một file nén có chứa nội dung folder được lưu trữ của các file WordPress vào folder chính của ta .

Ta có thể extract các file để xây dựng lại folder WordPress mà ta cần bằng lệnh :

tar xzvf latest.tar.gz 

Thao tác này sẽ tạo một folder có tên là wordpress trong folder chính của bạn.

Trong khi ta đang download mọi thứ, ta cũng sẽ nhận được một vài gói khác mà ta cần. Ta có thể lấy những thứ này trực tiếp từ repository mặc định của Ubuntu sau khi ta cập nhật index gói local của bạn :

sudo apt-get update sudo apt-get install php5-gd libssh2-php 

Điều này sẽ cho phép bạn làm việc với hình ảnh và cũng sẽ cho phép bạn cài đặt các plugin và cập nhật các phần của trang web bằng thông tin đăng nhập SSH của bạn.

Bước 3 - Cấu hình WordPress

Hầu hết cấu hình mà ta sẽ thực hiện sẽ thông qua giao diện web sau này. Tuy nhiên, ta cần thực hiện một số công việc từ dòng lệnh trước khi có thể cài đặt và chạy nó.

Bắt đầu bằng cách chuyển vào folder WordPress mà bạn vừa extract :

cd ~/wordpress 

Theo mặc định, một file cấu hình mẫu phù hợp với cấu hình ta cần. Tuy nhiên, ta cần sao chép nó vào vị trí file cấu hình mặc định để WordPress nhận dạng file . Làm điều đó ngay bây giờ bằng lệnh :

cp wp-config-sample.php wp-config.php 

Bây giờ ta có một file cấu hình để làm việc, ta có thể tạo một số khóa bí mật giúp bảo mật cài đặt. WordPress cung cấp một trình tạo an toàn cho các giá trị này để bạn không phải cố gắng tự mình đưa ra các giá trị tốt. Chúng chỉ được sử dụng trong nội bộ, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng khi có các giá trị phức tạp, an toàn ở đây.

Để lấy các giá trị bảo mật từ trình tạo khóa bí mật của WordPress, hãy nhập:

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ 

Bạn sẽ nhận lại các giá trị duy nhất trông giống như sau:

Cảnh báo! Điều quan trọng là bạn yêu cầu các giá trị duy nhất mỗi lần. KHÔNG sao chép các giá trị hiển thị bên dưới!

Output
define('AUTH_KEY', '1jl/vqfs<XhdXoAPz9 DO NOT COPY THESE VALUES c_j{iwqD^<+c9.k<J@4H'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'E2N-h2]Dcvp+aS/p7X DO NOT COPY THESE VALUES {Ka(f;rv?Pxf})CgLi-3'); define('LOGGED_IN_KEY', 'W(50,{W^,OPB%PB<JF DO NOT COPY THESE VALUES 2;y&,2m%3]R6DUth[;88'); define('NONCE_KEY', 'll,4UC)7ua+8<!4VM+ DO NOT COPY THESE VALUES #`DXF+[$atzM7 o^-C7g'); define('AUTH_SALT', 'koMrurzOA+|L_lG}kf DO NOT COPY THESE VALUES 07VC*Lj*lD&?3w!BT#-'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'p32*p,]z%LZ+pAu:VY DO NOT COPY THESE VALUES C-?y+K0DK_+F|0h{!_xY'); define('LOGGED_IN_SALT', 'i^/G2W7!-1H2OQ+t$3 DO NOT COPY THESE VALUES t6**bRVFSD[Hi])-qS`|'); define('NONCE_SALT', 'Q6]U:K?j4L%Z]}h^q7 DO NOT COPY THESE VALUES 1% ^qUswWgn+6&xqHN&%');

Đây là những dòng cấu hình mà ta có thể dán trực tiếp vào file cấu hình của bạn để đặt khóa an toàn. Sao chép kết quả bạn nhận được bây giờ.

Tiếp theo, hãy mở file cấu hình trong editor :

nano wp-config.php 

Tìm phần chứa các giá trị giả cho các cài đặt đó. Nó trông giống như sau :

. . . #define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here'); #define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); #define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here'); #define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here'); #define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here'); #define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here'); #define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here'); #define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here'); . . . 

Xóa các dòng đó và dán các giá trị bạn đã sao chép từ dòng lệnh:

/var/www/html/wp-config.php
. . . define('AUTH_KEY',     'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('LOGGED_IN_KEY',  'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('NONCE_KEY',    'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('AUTH_SALT',    'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('LOGGED_IN_SALT',  'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); define('NONCE_SALT',    'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE'); . . . 

Sau đó, những sửa đổi duy nhất ta cần thực hiện là các tham số chứa thông tin database của ta .

Ta cần tìm cài đặt cho DB_NAME , DB_USERDB_PASSWORD để WordPress kết nối và xác thực chính xác với database mà ta đã tạo.

Điền vào các giá trị của các tham số này với thông tin cho database bạn đã tạo. Nó sẽ giống như thế này:

<pre>
// ** Cài đặt MySQL - Bạn có thể lấy thông tin này từ web server của bạn ** //
/ ** Tên của database cho WordPress * /
xác định ('DB_NAME', '<span class = "highlight"> wordpress </span>');

/ ** Tên user database MySQL * /
xác định ('DB_USER', '<span class = "highlight"> wordpressuser </span>');

/ ** Mật khẩu database MySQL * /
xác định ('DB_PASSWORD', '<span class = "highlight"> password </span>');
</pre>

Đây là những giá trị duy nhất mà bạn cần thay đổi.

Khi bạn hoàn tất, hãy lưu file .

Bước 4 - Sao chép file vào root tài liệu

Bây giờ ta đã cấu hình ứng dụng của bạn , ta cần sao chép nó vào folder root của Apache, nơi nó có thể được phục vụ cho khách truy cập trang web của ta .

Một trong những cách dễ nhất và tin cậy nhất để chuyển file từ folder này sang folder khác là sử dụng lệnh rsync . Điều này bảo toàn quyền và có các tính năng toàn vẹn dữ liệu tốt.

Vị trí của root tài liệu trong hướng dẫn LAMP Ubuntu 14.04/var/www/html/ . Ta có thể chuyển các file WordPress của bạn sang đó bằng lệnh :

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/ 

Thao tác này sẽ sao chép an toàn tất cả nội dung từ folder bạn đã extract vào folder root của tài liệu.

Bây giờ ta nên chuyển vào folder root để thực hiện một số thay đổi quyền cuối cùng

cd /var/www/html 

Bạn cần thay đổi quyền sở hữu các file của ta để tăng cường bảo mật.

Ta muốn cấp quyền sở hữu user cho regular user , không phải root (có quyền sudo) mà bạn định sử dụng để tương tác với trang web của bạn . Đây có thể là regular user của bạn nếu bạn muốn, nhưng một số có thể đề nghị bạn tạo thêm một user cho quá trình này. Đó là vào bạn mà bạn chọn.

Đối với hướng dẫn này, ta sẽ sử dụng cùng một account mà ta đã cài đặt trong hướng dẫn cài đặt server ban đầu , mà ta gọi là demo . Đây là account mà tôi đang thực hiện tất cả các hành động của hướng dẫn này.

Quyền sở hữu group mà ta sẽ cấp cho quy trình web server của ta , đó là www-data . Điều này sẽ cho phép Apache tương tác với nội dung khi cần thiết.

Ta có thể nhanh chóng chỉ định các giá trị quyền sở hữu này bằng lệnh :

<pre>
sudo chown -R <span class = “highlight”> demo </span>: www-data *
</pre>

Điều này sẽ cài đặt các thuộc tính quyền sở hữu mà ta đang tìm kiếm.

Trong khi ta đang xử lý quyền sở hữu và quyền, ta cũng nên xem xét việc chỉ định quyền sở hữu chính xác trên folder tải lên của ta . Điều này sẽ cho phép ta tải hình ảnh và nội dung khác lên trang web của bạn . Hiện tại, các quyền quá hạn chế.

Đầu tiên, hãy tạo thủ công folder uploads bên dưới folder wp-content tại folder root tài liệu của ta . Đây sẽ là folder chính của nội dung của ta :

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads 

Ta hiện có một folder để chứa các file đã tải lên, tuy nhiên các quyền vẫn còn quá hạn chế. Ta cần cho phép chính web server ghi vào folder này. Ta có thể thực hiện việc này bằng cách gán quyền sở hữu group của folder này cho web server của ta , như sau:

sudo chown -R :www-data /var/www/html/wp-content/uploads 

Điều này sẽ cho phép web server tạo file và folder trong folder này, điều này sẽ cho phép ta tải nội dung lên server .

Bước 5 - Hoàn tất cài đặt thông qua giao diện web

Đến đây bạn đã có các file của bạn và phần mềm của bạn đã được cấu hình , bạn có thể hoàn tất quá trình cài đặt thông qua giao diện web.

Trong trình duyệt web , chuyển đến domain của server hoặc địa chỉ IP công cộng:

<pre>
http: // <span class = “highlight”> tên domain hoặc IP server </span>
</pre>

Bạn sẽ thấy trang cấu hình ban đầu của WordPress, nơi bạn sẽ tạo account administrator ban đầu:

Cấu hình ban đầu của Wordpress

Điền thông tin cho trang web và account quản trị bạn muốn tạo. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào nút cài đặt ở dưới cùng.

WordPress sẽ xác nhận cài đặt và sau đó yêu cầu bạn đăng nhập bằng account bạn vừa tạo:

WordPress xác nhận cài đặt

Nhấn vào nút ở dưới cùng, sau đó điền thông tin account của bạn:

Đăng nhập WordPress

Bạn sẽ thấy giao diện WordPress:

Giao diện quản trị WordPress

Theo mặc định, WordPress tạo động các URL trông giống như sau:

<pre>
http: // <span class = “highlight”> tên domain hoặc IP server </span> /? p = 1
</pre>

Đây chính xác không phải là giao diện hữu ích nhất cho khách truy cập hoặc công cụ tìm kiếm, vì vậy hầu hết user muốn sửa đổi điều này. WordPress có khả năng tạo liên kết cố định “đẹp” sẽ làm sạch URL thành định dạng thân thiện với con người hơn.

Có một số điều ta cần làm để tính năng này hoạt động với Apache trên Ubuntu 14.04.

Sửa đổi Apache để cho phép ghi lại URL

Đầu tiên, ta cần sửa đổi file server ảo Apache cho WordPress để cho phép overrides .htaccess . Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉnh sửa file server ảo.

Theo mặc định, đây là 000-default.conf , nhưng file của bạn có thể khác nếu bạn tạo một file cấu hình khác:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 

Bên trong file này, ta muốn cài đặt một số thứ. Ta nên đặt ServerName và tạo một phần folder mà ta cho phép overrides . Cái này sẽ trông giống như sau:

<pre>
<VirtualHost *: 80>
Administrator web ServerAdmin @ localhost
DocumentRoot / var / www / html
<span class = “highlight”> Tên miền hoặc IP server ServerName </span>
<span class = “highlight”> <Directory / var / www / html /> </span>
<span class = “highlight”> AllowOverride Tất cả </span>
<span class = “highlight”> </Directory>

</pre>

Khi bạn hoàn tất, hãy lưu file .

Tiếp theo, ta cần bật module viết lại, cho phép bạn sửa đổi URL. Bạn có thể thực hiện việc này bằng lệnh :

sudo a2enmod rewrite 

Sau khi bạn đã thực hiện những thay đổi này, hãy khởi động lại Apache:

sudo service apache2 restart 

Tạo file .htaccess

Bây giờ Apache đã được cấu hình để cho phép ghi lại thông qua các .htaccess , ta cần tạo một file thực tế.

Bạn cần đặt file này vào folder root của tài liệu của bạn. Nhập cái này để tạo một file trống:

touch /var/www/html/.htaccess 

Điều này sẽ được tạo bằng tên user và group user của bạn. Tuy nhiên, ta cần web server làm chủ sở hữu group , vì vậy ta nên điều chỉnh quyền sở hữu bằng lệnh :

sudo chown :www-data /var/www/html/.htaccess 

Bây giờ ta có quyền sở hữu chính xác của file này.

Tuy nhiên, ta có thể cần phải điều chỉnh các quyền. Điều này phụ thuộc vào cách bạn thích làm việc. WordPress sẽ tạo ra các luật viết lại cần thiết cho bạn. Nếu nó có quyền ghi vào file này, nó có thể thực hiện các luật tự động. Nếu không, bạn sẽ phải chỉnh sửa thủ công file này để thêm các luật chính xác.

Bạn chọn cấu hình nào tùy thuộc vào mức độ bạn coi trọng sự tiện lợi hơn là bảo mật. Cho phép web server truy cập ghi vào file này chắc chắn sẽ thuận tiện hơn, nhưng một số ý kiến cho rằng đó là một rủi ro bảo mật không cần thiết.

Nếu bạn muốn WordPress tự động cập nhật file này với các luật viết lại, bạn có thể đảm bảo nó có quyền chính xác để thực hiện bằng lệnh :

chmod 664 /var/www/html/.htaccess 

Nếu bạn muốn cập nhật file này theo cách thủ công vì lợi ích bảo mật nhỏ, bạn có thể cho phép web server chỉ đọc các quyền bằng lệnh :

chmod 644 /var/www/html/.htaccess 

Khi bạn hoàn thành các thay đổi phía server , bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt liên kết cố định thông qua giao diện quản trị WordPress.

Ở phía bên trái, trong menu Settings , bạn có thể chọn Permalinks :

Liên kết cố định trong WordPress

Bạn có thể chọn cài đặt nào được cấu hình trước để tổ chức URL hoặc bạn có thể tạo URL của riêng mình.

Tùy chọn perma trong WordPress

Khi bạn đã lựa chọn xong, hãy nhấp vào “Lưu thay đổi” để tạo luật viết lại.

Nếu bạn cho phép web server truy cập ghi vào .htaccess của bạn , bạn sẽ thấy thông báo như sau:

Cập nhật WordPress perma

Nếu bạn không cho phép web server truy cập ghi vào .htaccess của bạn , bạn sẽ được cung cấp các luật ghi lại mà bạn cần thêm vào file theo cách thủ công.

Sao chép các dòng mà WordPress cung cấp cho bạn và sau đó chỉnh sửa file trên server của bạn:

nano /var/www/html/.htaccess 

Điều này sẽ cung cấp cho bạn chức năng tương tự.

Kết luận

Đến đây bạn sẽ có một version WordPress được cài đặt và chạy trên VPS Ubuntu 14.04 của bạn . Có nhiều con đường bạn có thể đi từ đây. Dưới đây, ta đã liệt kê một số tùy chọn:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 14.04
2014-04-23
Cách cài đặt Solr trên Ubuntu 14.04
2014-04-23
Cách cài đặt Git trên Ubuntu 14.04
2014-04-23
Cách thêm và xóa người dùng trên VPS Ubuntu 14.04
2014-04-22
Cách cài đặt và cấu hình Slim Framework trên Ubuntu 14.04
2014-04-22
Cách cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 14.04 bằng RVM
2014-04-22
Cách cài đặt kho lưu trữ trình soạn nhạc tùy chỉnh trên Ubuntu
2014-04-21
Cách cài đặt và sử dụng Fish Shell trên VPS Ubuntu
2014-04-09
Cách thiết lập hệ thống tệp phân tán Tahoe-LAFS trên server Ubuntu 14.04
2014-04-03
Cách cài đặt Hadoop trên Ubuntu 13.10
2014-03-20