Thứ hai, 29/07/2013 | 00:00 GMT+7

Cách tạo và quản lý database trong MySQL và MariaDB trên server cloud

MySQL và MariaDB là gì? MySQL và MariaDB là hệ quản trị database quan hệ. Những công cụ này được dùng trên server VPS của bạn để quản lý dữ liệu từ nhiều chương trình khác nhau. Cả hai đều triển khai các dạng của ngôn ngữ truy vấn SQL và đều được dùng trên server cloud .

Hướng dẫn này sẽ trình bày cách tạo database bằng các công cụ này. Đây là một kỹ năng cơ bản cần thiết để quản lý dữ liệu trong môi trường SQL. Ta cũng sẽ đề cập đến một số khía cạnh khác của quản lý database .

Theo mục đích của hướng dẫn này, ta sẽ sử dụng server Ubuntu 12.04 trên một server nhỏ. Tuy nhiên, mọi thứ nên dịch trực tiếp sang các bản phân phối khác.

Cách tạo database trong MySQL và MariaDB

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào MySQL hoặc MariaDB bằng lệnh sau:

mysql -u root -p

Nhập password administrator bạn đã cài đặt trong quá trình cài đặt. Bạn sẽ nhận được dấu nhắc MySQL / MariaDB.

Bây giờ ta có thể tạo một database bằng lệnh lệnh sau:

CREATE DATABASE new_database;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Để tránh lỗi trong trường hợp tên database ta đã chọn đã tồn tại, hãy sử dụng lệnh sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS new_database;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)

Cảnh báo cho biết rằng database đã tồn tại và không có database mới nào được tạo.

Nếu ta tắt tùy chọn "IF NOT EXISTS" và database đã tồn tại, ta sẽ nhận được lỗi sau:

ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'other_database'; database exists

Cách xem database trong MySQL và MariaDB

Để xem danh sách các database hiện tại mà bạn đã tạo, hãy sử dụng lệnh sau:

SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| new_database    |
| other_database   |
| performance_schema |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Database "information_schema", "performance_schema" và "mysql" được cài đặt theo mặc định trong hầu hết các trường hợp và chỉ nên để riêng trừ khi bạn biết mình đang làm gì.

Cách thay đổi database trong MySQL và MariaDB

Bất kỳ hoạt động nào được thực hiện mà không chỉ định database rõ ràng sẽ được thực hiện trên database hiện được chọn.

Tìm hiểu database nào hiện đang được chọn bằng lệnh sau:

SELECT database();
+------------+
| database() |
+------------+
| NULL    |
+------------+
1 row in set (0.01 sec)

Ta đã nhận được kết quả là "null". Điều này nghĩa là không có database nào hiện được chọn.

Để chọn một database để sử dụng cho các hoạt động tiếp theo, hãy sử dụng lệnh sau:

USE new_database;
Database changed

Ta có thể thấy rằng database đã được chọn bằng cách chạy lại lệnh mà ta đã chạy trước đó:

SELECT database();
+--------------+
| database()  |
+--------------+
| new_database |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

Cách xóa database trong MySQL và MariaDB

Để xóa database trong MySQL hoặc MariaDB, hãy sử dụng lệnh sau:

DROP DATABASE new_database;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Không thể hoàn tác thao tác này! Hãy chắc chắn rằng bạn muốn xóa trước khi nhấn enter!

Nếu lệnh này được thực thi trên database không tồn tại, thông báo lỗi sau sẽ được đưa ra:

DROP DATABASE new_database;
ERROR 1008 (HY000): Can't drop database 'new_database'; database doesn't exist

Để ngăn lỗi này và đảm bảo lệnh thực thi thành công dù database có tồn tại hay không, hãy gọi lệnh đó với cú pháp sau:

DROP DATABASE IF EXISTS new_database;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

Cảnh báo cho biết database không tồn tại, nhưng lệnh vẫn thực thi thành công.

Kết luận

Đến đây bạn có các kỹ năng cơ bản cần thiết để quản lý database bằng MySQL và MariaDB. Có rất nhiều điều để học, nhưng bây giờ bạn đã có một điểm khởi đầu tốt để quản lý database của bạn .

Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách tạo user và quản lý quyền trong MySQL, hãy xem hướng dẫn của ta về Cách tạo user mới và cấp quyền trong MySQL . Ngoài ra, để tìm hiểu về các bảng trong MySQL và MariaDB, hãy nhấp vào đây .

Bởi Justin Ellingwood

Tags:

Các tin liên quan

Cách thực hiện các truy vấn cơ bản trong MySQL và MariaDB trên server cloud
2013-07-29
Cách cài đặt Etherpad cho Sản xuất với Node.js và MySQL trên VPS
2013-07-26
Cách bảo mật database MySQL và MariaDB trong VPS Linux
2013-07-23
Chuyển sang MariaDB từ MySQL
2013-07-18
Cách di chuyển database MySQL giữa hai server
2012-08-09
Cách thiết lập Master Slave Replication trong MySQL
2012-07-25
Cách nhập và xuất database và đặt lại mật khẩu gốc trong MySQL
2012-06-12
Hướng dẫn MySQL Cơ bản
2012-06-12
Hướng dẫn MySQL Cơ bản
2012-06-12