Thứ ba, 12/06/2012 | 00:00 GMT+7

Hướng dẫn MySQL Cơ bản

MySQL là phần mềm quản lý database open-souce giúp user lưu trữ, sắp xếp và truy xuất dữ liệu. Đây là một chương trình rất mạnh mẽ với nhiều tính linh hoạt — hướng dẫn này sẽ cung cấp phần giới thiệu đơn giản nhất về MySQL

Cách cài đặt MySQL trên Ubuntu và CentOS

Nếu bạn chưa cài đặt MySQL trên server của bạn , bạn có thể nhanh chóng download .

Ubuntu:

sudo apt-get install mysql-server

Centos:

sudo yum install mysql-server
/etc/init.d/mysqld start

Cách truy cập MySQL shell

Khi bạn đã cài đặt MySQL trên server của bạn , bạn có thể truy cập vào MySQL shell bằng lệnh lệnh sau vào terminal:

mysql -u root -p

Sau khi nhập password MySQL root vào dấu nhắc (đừng nhầm với password server root ), bạn có thể bắt đầu xây dựng database MySQL của bạn .

Hai điểm cần lưu ý:

 • Tất cả các lệnh MySQL kết thúc bằng dấu chấm phẩy; nếu cụm từ không kết thúc bằng dấu chấm phẩy, lệnh sẽ không thực thi.
 • Ngoài ra, mặc dù không bắt buộc, nhưng các lệnh MySQL thường được viết bằng chữ hoa và database , bảng, tên user hoặc văn bản được viết bằng chữ thường để dễ phân biệt hơn. Tuy nhiên, dòng lệnh MySQL không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cách tạo và xóa database MySQL

MySQL tổ chức thông tin của nó thành database ; mỗi người có thể chứa các bảng với dữ liệu cụ thể.

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra database nào có sẵn bằng lệnh :

SHOW DATABASES;

Màn hình của bạn sẽ trông giống như sau:

 mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
+--------------------+
4 rows in set (0.01 sec)

Tạo database rất dễ dàng:

 CREATE DATABASE database name;

Trong trường hợp này, chẳng hạn, ta sẽ gọi database của bạn là "sự kiện".

 mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| events       |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Trong MySQL, cụm từ thường được sử dụng để xóa các đối tượng là Drop. Bạn sẽ xóa database MySQL bằng lệnh này:

 DROP DATABASE database name;

Cách truy cập database MySQL

Khi ta có một database mới, ta có thể bắt đầu điền thông tin vào nó.

Bước đầu tiên là tạo một bảng mới trong database lớn hơn.

Hãy mở database ta muốn sử dụng:

 USE events;

Theo cách tương tự để bạn có thể kiểm tra database có sẵn, bạn cũng có thể xem tổng quan về các bảng trong database đó.

 SHOW tables; 

Vì đây là database mới nên MySQL không có gì để hiển thị và bạn sẽ nhận được thông báo có nội dung “Bộ trống”

Cách tạo bảng MySQL

Hãy tưởng tượng rằng ta đang lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè. Ta có thể sử dụng MySQL để theo dõi các chi tiết của sự kiện.

Hãy tạo một bảng MySQL mới:

CREATE TABLE potluck (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
name VARCHAR(20),
food VARCHAR(30),
confirmed CHAR(1), 
signup_date DATE);

Lệnh này thực hiện một số điều:

 1. Nó đã tạo một bảng gọi là potluck trong folder , sự kiện.
 2. Ta đã cài đặt 5 cột trong bảng — id, tên, thực phẩm, xác nhận và ngày đăng ký.
 3. Cột “id” có một lệnh (INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT) tự động đánh số mỗi hàng.
 4. Cột "tên" đã bị giới hạn bởi lệnh VARCHAR dưới 20 ký tự.
 5. Cột "thức ăn" chỉ định thức ăn mà mỗi người sẽ mang theo. VARCHAR giới hạn văn bản dưới 30 ký tự.
 6. Cột “đã xác nhận” ghi lại liệu người đó có trả lời bằng một chữ cái, Y hay N.
 7. Cột "ngày" sẽ hiển thị khi họ đăng ký sự kiện. MySQL yêu cầu ngày tháng phải được viết là yyyy-mm-dd

Hãy xem cách bảng xuất hiện trong database bằng cách sử dụng "SHOW TABLES;" chỉ huy:

 mysql> SHOW TABLES;
+------------------+
| Tables_in_events |
+------------------+
| potluck     |
+------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Ta có thể tự nhắc mình về tổ chức của bảng bằng lệnh này:

 DESCRIBE potluck;

Hãy ghi nhớ trong suốt điều đó, mặc dù dòng lệnh MySQL không chú ý đến các trường hợp, bảng và tên database có phân biệt chữ hoa chữ thường: potluck không giống với POTLUCK hoặc Potluck.

 mysql>DESCRIBE potluck;
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| name    | varchar(20) | YES |   | NULL  |        |
| food    | varchar(30) | YES |   | NULL  |        |
| confirmed  | char(1)   | YES |   | NULL  |        |
| signup_date | date    | YES |   | NULL  |        |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.01 sec)

Cách thêm thông tin vào bảng MySQL

Ta có một bàn làm việc cho bữa tiệc của ta . Bây giờ là lúc bắt đầu điền thông tin chi tiết.

Sử dụng định dạng này để chèn thông tin vào mỗi hàng:

INSERT INTO `potluck` (`id`,`name`,`food`,`confirmed`,`signup_date`) VALUES (NULL, "John", "Casserole","Y", '2012-04-11');
Sau khi nhập vào, bạn sẽ thấy các từ:
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Hãy thêm một vài người nữa vào group của ta :
INSERT INTO `potluck` (`id`,`name`,`food`,`confirmed`,`signup_date`) VALUES (NULL, "Sandy", "Key Lime Tarts","N", '2012-04-14');
INSERT INTO `potluck` (`id`,`name`,`food`,`confirmed`,`signup_date`) VALUES (NULL, "Tom", "BBQ","Y", '2012-04-18');
INSERT INTO `potluck` (`id`,`name`,`food`,`confirmed`,`signup_date`) VALUES (NULL, "Tina", "Salad","Y", '2012-04-10'); 

Ta có thể xem qua bảng của bạn :

mysql> SELECT * FROM potluck;
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
| id | name | food      | confirmed | signup_date |
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
| 1 | John | Casserole   | Y     | 2012-04-11 |
| 2 | Sandy | Key Lime Tarts | N     | 2012-04-14 |
| 3 | Tom  | BBQ      | Y     | 2012-04-18 |
| 4 | Tina | Salad     | Y     | 2012-04-10 |
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Cách cập nhật thông tin trong bảng

Bây giờ ta đã bắt đầu danh sách potluck của bạn , ta có thể giải quyết bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra. Ví dụ: Sandy đã xác nhận cô ấy đang tham dự, vì vậy ta sẽ cập nhật thông tin đó trong bảng.

UPDATE `potluck` 
SET 
`confirmed` = 'Y' 
WHERE `potluck`.`name` ='Sandy';

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh này để thêm thông tin vào các ô cụ thể, ngay cả khi chúng trống.

Cách thêm và xóa cột

Ta đang tạo một biểu đồ tiện dụng, nhưng nó thiếu một số thông tin quan trọng: email của những người tham dự.

Ta có thể dễ dàng thêm điều này:

 ALTER TABLE potluck ADD email VARCHAR(40);

Lệnh này đặt cột mới được gọi là "email" ở cuối bảng theo mặc định và lệnh VARCHAR giới hạn nó trong 40 ký tự.

Tuy nhiên, nếu bạn cần đặt cột đó vào một vị trí cụ thể trong bảng, ta có thể thêm một cụm từ nữa vào lệnh.

 ALTER TABLE potluck ADD email VARCHAR(40) AFTER name; 

Bây giờ, cột "email" mới đi sau cột "tên".

Cũng như bạn có thể thêm một cột, bạn cũng có thể xóa một cột:

ALTER TABLE potluck DROP email;

Tôi đoán ta sẽ không bao giờ biết làm thế nào để tiếp cận những người dã ngoại.

Cách xóa hàng

Nếu cần, bạn cũng có thể xóa các hàng khỏi bảng bằng lệnh sau:

DELETE from [table name] where [column name]=[field text];

Ví dụ, nếu Sandy đột nhiên nhận ra rằng sau cùng thì cô ấy sẽ không thể tham gia vào potluck, ta có thể nhanh chóng loại bỏ các chi tiết của cô ấy.

mysql> DELETE from potluck where name='Sandy';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM potluck;
+----+------+-----------+-----------+-------------+
| id | name | food   | confirmed | signup_date |
+----+------+-----------+-----------+-------------+
| 1 | John | Casserole | Y     | 2012-04-11 |
| 3 | Tom | BBQ    | Y     | 2012-04-18 |
| 4 | Tina | Salad   | Y     | 2012-04-10 |
+----+------+-----------+-----------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Lưu ý các số id được liên kết với mỗi người vẫn được giữ nguyên.

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin liên quan

Cách nhập và xuất database và đặt lại mật khẩu gốc trong MySQL
2012-06-12
Hướng dẫn MySQL Cơ bản
2012-06-12