Thứ hai, 09/07/2018 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 18.04

Docker là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng Linux bên trong containers phần mềm, nhưng để tận dụng hết tiềm năng của nó, mỗi thành phần của ứng dụng phải chạy trong containers riêng của nó. Đối với các ứng dụng phức tạp với nhiều thành phần, việc sắp xếp tất cả các containers để khởi động, giao tiếp và tắt cùng nhau có thể nhanh chóng trở nên khó sử dụng.

Cộng đồng Docker đã đưa ra một giải pháp phổ biến có tên Fig , cho phép bạn sử dụng một file YAML duy nhất để sắp xếp tất cả các cấu hình và containers Docker của bạn. Điều này trở nên phổ biến đến nỗi group Docker quyết định tạo Docker Compose dựa trên nguồn Fig, hiện không được dùng nữa. Docker Compose giúp user sắp xếp các quy trình của containers Docker dễ dàng hơn, bao gồm khởi động, tắt và cài đặt liên kết nội bộ containers và dung lượng .

Trong hướng dẫn này, ta sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt version Docker Compose mới nhất để giúp bạn quản lý các ứng dụng nhiều containers .

Yêu cầu

Để theo dõi bài viết này, bạn cần một server Ubuntu 18.04 với những thứ sau:

Khi những điều này đã sẵn sàng, bạn đã sẵn sàng làm theo.

Lưu ý: Mặc dù Yêu cầu đưa ra hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04, các lệnh docker trong bài viết này sẽ hoạt động trên các hệ điều hành khác miễn là Docker được cài đặt.

Bước 1 - Cài đặt Docker Compose

Mặc dù ta có thể cài đặt Docker Compose từ repository chính thức của Ubuntu, nhưng đây là một số version nhỏ đằng sau bản phát hành mới nhất, vì vậy ta sẽ cài đặt Docker Compose từ repository GitHub của Docker. Lệnh bên dưới hơi khác so với lệnh bạn sẽ tìm thấy trên trang Bản phát hành . Bằng cách sử dụng cờ -o để chỉ định file kết quả trước thay vì chuyển hướng kết quả , cú pháp này tránh gặp phải lỗi bị từ chối cấp phép gây ra khi sử dụng sudo .

Ta sẽ kiểm tra bản phát hành hiện tại và nếu cần, hãy cập nhật nó trong lệnh bên dưới:

 • sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.21.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

Tiếp theo, ta sẽ đặt các quyền:

 • sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Sau đó, ta sẽ xác minh cài đặt thành công bằng cách kiểm tra version :

 • docker-compose --version

Thao tác này sẽ in ra version ta đã cài đặt:

Output
docker-compose version 1.21.2, build a133471

Bây giờ ta đã cài đặt Docker Compose, ta đã sẵn sàng chạy ví dụ “Hello World”.

Bước 2 - Chạy containers với Docker Compose

Cơ quan đăng ký Docker công khai, Docker Hub, bao gồm hình ảnh Hello World để trình diễn và thử nghiệm. Nó minh họa cấu hình tối thiểu cần thiết để chạy một containers bằng Docker Compose: một file YAML gọi một hình ảnh:

Đầu tiên, ta sẽ tạo một folder cho file YAML và chuyển vào đó:

 • mkdir hello-world
 • cd hello-world

Sau đó, ta sẽ tạo file YAML:

 • nano docker-compose.yml

Đưa các nội dung sau vào file , lưu file và thoát khỏi editor :

docker-compos.yml
my-test: image: hello-world 

Dòng đầu tiên trong file YAML được sử dụng như một phần của tên containers . Dòng thứ hai chỉ định hình ảnh nào sẽ sử dụng để tạo containers . Khi ta chạy lệnh docker-compose up nó sẽ tìm kiếm một hình ảnh local theo tên mà ta đã chỉ định, hello-world . Với điều này tại chỗ, ta sẽ lưu và thoát file .

Ta có thể xem các hình ảnh trên hệ thống của bạn theo cách thủ công bằng lệnh docker images :

 • docker images

Khi không có hình ảnh local nào, chỉ có tiêu đề cột hiển thị:

Output
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE

Bây giờ, khi vẫn ở trong folder ~/hello-world , ta sẽ thực hiện lệnh sau:

 • docker-compose up

Lần đầu tiên ta chạy lệnh, nếu không có hình ảnh local nào có tên hello-world , Docker Compose sẽ lấy nó từ repository công cộng Docker Hub:

Output
Pulling my-test (hello-world:latest)... latest: Pulling from library/hello-world c04b14da8d14: Downloading [==================================================>] c04b14da8d14: Extracting [==================================================>] c04b14da8d14: Extracting [==================================================>] c04b14da8d14: Pull complete Digest: sha256:0256e8a36e2070f7bf2d0b0763dbabdd67798512411de4cdcf9431a1feb60fd9 Status: Downloaded newer image for hello-world:latest . . .

Sau khi kéo hình ảnh, docker-compose tạo một containers , đính kèm và chạy chương trình hello , từ đó xác nhận cài đặt dường như đang hoạt động:

Output
. . . Creating helloworld_my-test_1... Attaching to helloworld_my-test_1 my-test_1 | my-test_1 | Hello from Docker. my-test_1 | This message shows that your installation appears to be working correctly. my-test_1 | . . .

Sau đó, nó in một lời giải thích về những gì nó đã làm:

Output of docker-compose up
1. The Docker client contacted the Docker daemon. 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub. 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading. 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

Vùng chứa Docker chỉ chạy miễn là lệnh còn hoạt động, vì vậy khi hello chạy xong, containers sẽ dừng lại. Do đó, khi ta xem xét các quy trình đang hoạt động, tiêu đề cột sẽ xuất hiện, nhưng containers hello-world sẽ không được liệt kê vì nó không chạy.

 • docker ps
Output
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

Ta có thể xem thông tin containers , mà ta cần trong bước tiếp theo, bằng cách sử dụng cờ -a hiển thị tất cả các containers , không chỉ những vùng đang hoạt động:

 • docker ps -a
Output
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 06069fd5ca23 hello-world "/hello" 35 minutes ago Exited (0) 35 minutes ago drunk_payne

Điều này hiển thị thông tin ta cần để loại bỏ containers khi ta hoàn thành việc đó.

Bước 3 - Xóa hình ảnh (Tùy chọn)

Để tránh sử dụng không gian đĩa không cần thiết, ta sẽ xóa hình ảnh local . Để làm như vậy, ta cần xóa tất cả các containers tham chiếu đến hình ảnh bằng lệnh docker rm , theo sau là ID CONTAINER hoặc TÊN. Dưới đây, ta đang sử dụng CONTAINER ID từ lệnh docker ps -a mà ta vừa chạy. Đảm bảo thay thế ID của containers của bạn:

 • docker rm 06069fd5ca23

Khi tất cả các containers tham chiếu đến hình ảnh đã bị xóa, ta có thể xóa hình ảnh:

 • docker rmi hello-world

Kết luận

Hiện ta đã cài đặt Docker Compose, đã thử nghiệm cài đặt của ta bằng cách chạy ví dụ Hello World, đồng thời xóa hình ảnh và containers thử nghiệm.

Trong khi ví dụ Hello World đã xác nhận cài đặt của ta , cấu hình đơn giản không cho thấy một trong những lợi ích chính của Docker Compose - có thể đưa một group Docker container lên và xuống cùng một lúc. Để xem sức mạnh của Docker Compose trong hoạt động, bạn có thể cần xem ví dụ thực tế này, Cách cấu hình môi trường kiểm tra tích hợp liên tục với Docker và Docker Compose trên Ubuntu 16.04 (lưu ý: bài viết này dành cho Ubuntu 16.04 thay vì 18.04)


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 18.04
2018-07-05
Cách kiểm tra bảo mật server Docker với Docker Bench cho bảo mật trên Ubuntu 16.04
2018-06-14
Cách cung cấp và quản lý server Docker từ xa bằng Máy Docker trên Ubuntu 16.04
2018-05-21
Cách cung cấp và quản lý server Docker từ xa bằng Máy Docker trên CentOS 7
2018-05-21
Cách quản lý và giám sát các container Docker có khô trên Ubuntu 16.04
2018-04-25
Cách tạo image Docker và lưu trữ kho lưu trữ image Docker với GitLab
2018-02-12
3 Mẹo để Đặt tên container Docker
2018-01-04
3 Mẹo để Đặt tên container Docker
2018-01-04
Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 16.04
2017-12-21
Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 16.04
2017-09-08